Kort om Den Esoteriske Lære

Den esoteriske lære har forskjellige forgreninger, og også forskjellige navn.
Noen kaller den Teosofi, Antroposofi og noen for Tidløs visdom.
Den beste betegnelsen er egentlig Åndsvitenskap.

Den esoteriske lære er, som vitenskapen, basert på iakttagelser.

Det er mange mennesker som i dag tar avstand fra den tradisjonelle kristne tro og det rent materialistiske synet på mennesket.
I stede åpner vi oss for den indre verden; det som ligger bak menneskers ytre liv og bak tingenes ytre framtoning. .

Den åndelige verden er en realitet for mange mennesker; en åndelig verden som ikke kommer til oss gjennom en ytre autoritet;
men som oppleves og erkjennes i det indre.
Den moderne esoteriske lære er primært basert på ideer fra forfatterne

Eckhart Tolle, Helena P. Blavatsky, Annie Besant, C. W. Leadbeater, Geoffrey Hodson, Alice Ann Bailey og Lucille Cedercrans.

Læren sier at det er en evolusjon på jorden, men at det primært er bevisstheten; dvs. evnen til å oppfatte og kommunisere med omgivelsene som utvikler seg. I annen rekke kommer de former eller "legemer" som bevisstheten bruker.
Læren avslører ny kunnskap etterhvert som menneskehetens bevissthet utvikler seg.

Det er da naturlig og tro at det på jorden finns mennesker som er "eldre" enn mange andre,
og som er ferdig med den del av evolusjonen som vedrører menneskelig bevissthet.

De mestrer menneskelige problemer. Dette har gjort at de blir kalt "Mestre" eller "Adepter".
Ovennevnte forfattere har kanalisert noen av disse Mestrene.
Helena P. Blavatsky mente å finne i de gamle opprinnelige visdomstradisjoner, en esoterisk kjerne. Denne visdommen inneholdt en universell og tidløs okkult vitenskap som hun så på som utgangspunkt for alle senere verdensreligioner og visdomstradisjoner.

Den esoteriske lære mener at mennesket bevissthet - dvs dets evne til å oppleve seg selv og sine omgivelser - finnes, før kroppen fødes og overlever dens død. Mennesket er ikke bare et produkt av arv og miljø, men også av tidligere livs opplevelser, erfaringer og personlige relasjoner.


«Igjennom disse liv utvikler den indre bevissthet seg fra et primitivt utgangspunkt, som ligger i umiddelbar forlengelse av dyreriket,
fram til åndelige høyder, som er blitt demonstrert så klart for oss av for eksempel Buddha eller Kristus.

Konsekvensen av evolusjonen er, at det finnes en gruppe av høyt utviklede individer, som har fullført menneskestadiet, og som lever og utvikler seg videre i de åndelige dimensjoner.

De kaller seg selv Mestre eller menneskehetens eldre brødre. Noen av disse har forklart hvordan de nådde deres mål, og det er primært dette erfaringsmateriale den esoteriske lære bygger på". (Niels Brønsted)